Psychoterapie
 • Vážení kolegové,
  v současné době probíhají vášnivé diskuse ohledně psychoterapie a její budoucnosti. Tyto diskuse probíhají izolovaně, nárazově a bez kontinuity. Ztrácí se v nich možná mnoho informací, energie a dobrých nápadů. Rád bych proto nabídl tento prostor pro společné sdílení s nadějí, že z něj snad vzejde nějaké dobré řešení.

  Co se děje:
  V Ústí nad Labem na Živnostenském odboru Krajského úřadu údajně vznikl ze zatím neznámých důvodů seznam psychoterapeutů inzerujících na internetu. Požádali o stanovisko ČPS. V zápise ze schůze výboru ČPS v prosinci 2010 bod 17. je, že odpoví Pěč a Koblic. Jejich odpověď přikládám (1). Na základě tohoto vyjádření bylo zahájeno řízení (text také přikládám 2). Byli předvoláni nějací lidé, kteří na internetu inzerují psychoterapii, kterou vykonávají na základě živnostenského oprávnění. Některým zřejmě uložili pokutu za klamavou reklamu. Byla předvolána také kolegyně PhDr. Hana Petráková (mluvil jsem s ní a souhlasila s tím, že zveřejním dokumenty a odkaz na její stránky). Ta odmítla zaplatit a stáhnout stránky z internetu a vyžádala si stanovisko Zbyňka Vybírala. Toto stanovisko také přikládám (3).
  To, že se odvolávala na to, že má živnost na psychologické poradenství jí moc nepomohlo, protože to nesmí podle výkladu mít terapeutické cíle či efekty. Také přikládám (4). Obrací se na právníka, probíhá jednání.
  Na Psychoterapeutické konferenci v Luhačovicích proběhl workshop Karla Koblice „Psychoterapie legální a nelegální“, na kterém Koblic s podporou Aleny Paloušové, Ondřeje Pěče a šéfa slovenské psychoterapeutické společnosti hájili jednoznačné stanovisko, že psychoterapie může být v souladu se zákony prováděna pouze psychologem či psychiatrem s funkční specializaci na registrovaném zdravotnickém pracovišti. Cokoli jiného označují jako psychoterapii nelegální.

  (Jestli tomu správně rozumím do „psychoterapie nelegální“ řadí psychoterapii prováděnou ve školské oblasti – výchovná zařízení, Pedagogicko psychologické poradny, Střediska výchovné péče, …, v sociální oblasti – krizová centra, azylové domy, v Poradnách pro rodinu a mezilidské vztahy, …, ve vězeňství, v oblasti práce s drogově závislými, psychoterapii vykonávanou na základě živnosti, ale i lidmi ve zdravotnických zařízeních (léčebny), kteří nemají funkční specializaci. „Nelegálové“ jsou i ti, co splňují kvalifikační požadavky platné pro zdravotnictví, ale vedle své práce ve zdravotnictví provozují soukromou praxi na základě živnostenského oprávnění a nikoli v rámci nestátního zdravotnického zařízení.)

  Karel Koblic argumentoval platnými zákony ČR, ČPS sice je členem Evropské asociace psychoterapeutů, nicméně podle etického kodexu EAP je především povinna respektovat platné zákony dané země.
  Ondřej Pěč pak argumentoval především nepřehlédnutelnou podobností psychoterapie a chirurgie.

  Je ale třeba říci, že řada kolegů má jiný právní názor, respektive domnívají se, že to co říká Koblic a Pěč se vztahuje pouze na zdravotnictví, tedy na „Systematickou psychoterapii vykonávanou …“, což není v souladu s jinými právními normami a žádný aktuální problém tudíž není. Myslím, že precedentní bude kauza kolegyně Petrákové.

  ČPS se tak dostala do zvláštní situace, kdy na jedné straně je vyjádření předsedy a vědeckého sekretáře ČPS. Na druhé straně je pak zcela protikladné formulování poslání a cílů této organizace (5) kde je uvedena podpora všude tam, kde má aplikace psychoterapie své místo, tedy jak ve zdravotnictví, tak i ve školství a oblasti sociálních služeb, či v jiných resortech. V zápisu ze schůze výboru v listopadu 2010 bod 7. je uvedeno „Výbor ČPS se rozhodl podpořit vznik nové organizace zastřešující psychoterapii mimo zdravotnictví, Kožnar zajistí přípravný výbor pro tuto novou organizaci.“ (O tomto rozhodnutí informoval výbor na Valné hromadě.)
  Zmíněné stanovisko Koblice a Pěče je jistě také v rozporu se závazky vyplývajícími z členství v Evropské asociaci psychoterapeutů a Štrasburskou deklarací o psychoterapii (definuje psychoterapii jako nezávislý vědní obor – text také přikládám 6). Nepochybně je v rozporu s názorem značné části členů ČPS, s ideami se kterými byla tato společnost zakládána a s více než 20letou praxí a tradicí psychoterapie v ČR, nemluvě o dobách dřívějších, kdy byla psychoterapie mimo jakékoli oficiální struktury.
  Bude zajímavé pozorovat jak se ČPS s tímto schizmatem vypořádá.

  ...
 • ...

  Co může nastat:
  Pokud by se zmíněné stanovisko Koblice a Pěče potvrdilo a prosadilo, nastane rozštěpení psychoterapie.

  Zdravotnická terapie bude existovat v té míře a do toho okamžiku do kdy o ni bude zdravotnictví stát, bude ji podporovat a zaštiťovat. Vykonávat ji budou pouze ti, kdo se v 19 letech rozhodli a měli možnost absolvovat tu jedinou správnou cestu k funkční specializaci a k zaměstnání ve zdravotnictví nebo zřízení nestátního zdravotnického pracoviště. Klienti se musí smířit s tím, co jim zdravotnictví naordinuje.
  Mimozdravotnická psychoterapie se ukryje v katakombách, kde bude přežívat pod stálou hrozbou persekuce nebo se diskrétně přejmenuje na nějaké psychoporadenství bez terapeutických cílů a bude se tvářit jen jako nějaká nezávazná volnočasová aktivita. Klienti, kteří nebudou chtít nebo nebudou mít možnost využívat zdravotnickou psychoterapii nebudou mít volný přístup k informacím o terapeutech a možnost rozlišení mezi kvalifikovaným terapeutem a šarlatánem.

  Co můžeme dělat:
  Je zjevné, že ČPS v tuto chvíli nezastupuje psychoterapeutickou obec a zájmy psychoterapie jako oboru - tedy i mimo zdravotnictví. (Považuji ale za nutné říci, že ČPS nebo spíše oba zmiňovaní Karel Koblic a Ondřej Pěč udělali a dělají obrovskou spoustu práce pro psychoterapii ve zdravotnictví, jen se teď tak trochu ocitli mimo výseč.)
  Rovněž je zjevné, že aktuálně platné zákonné normy nezohledňují současný stav psychoterapie v ČR a nevytvářejí podmínky pro její kultivaci.
  Výtka, kterou vyslovili zástupci ČPS, že mimo zdravotnictví nejsou nijak nastavené kvalifikační požadavky, standardy, kriteria kvality je jistě na místě, i když je spíše „pravdivá“ než „oprávněná“ - právě nastavení těchto podmínek bylo to, co jsme od ČPS doposud očekávali.

  Myslím, že bychom měli usilovat o vytvoření nové psychoterapeutické organizace, která by zastupovala zájmy oboru a psychoterapeutů pracujících ve všech oblastech.
  Měla by to být organizace, která by měla širší odbornou radu a malý profesionální (tedy placený) výkonný (!) výbor. Měla by nastavit a kontrolovat kvalifikační požadavky na výkon profese psychoterapeuta (podobně jako profesní komora, členem může být ten kdo splní požadavky), nejspíše podle kriterií EAP. Měla by zřídit etickou komisi a poskytovat právní podporu svým členům. Měla by spolupracovat s ČPS nebo ji nahradit ve vztahu k EAP. A především by měla usilovat o přijetí zákona o psychoterapii, podobně jako je tomu například v Rakousku.


  Děkuji za pozornost a otvírám tím prostor pro diskusi.

  Milan Stiburek

  p.s.: Kolegyně Hana Petráková nabídla možnost setkání s právníkem, který ji zastupuje a kterého toto téma zajímá. Bylo by určitě dobré tuto možnost využít, ale měli bychom se na to nejprve připravit.

  (1) - Stanovisko Koblice a Pěče
  (2) - Smazáno
  (3) - Stanovisko Vybírala
  (4) - Psychologické poradenství
  (5) - Poslání a cíle ČPS
  (6) - Štrasburská deklarace
  (7) - Stanovisko doc. Růžičky
 • Díky za pozitivní a podpůrné maily. Nicméně, pokud to jde, reagujte zde.
  Ke komentáři který jsem dostal: Interpretace, že psych. por. nemůže mít terapeutický efekt není ode mně, ale od paní z úřadu. Odlišná interpretace, která mi přišla: "To v tom vymezení platí JENOM pro používání relaxačních technik v ped. psych. por. Je to detail, ale je důležitý. " Tak se toho držme.
 • Díky, Milane, že ses do toho pustil.
  Souhlasím zcela s tím, že citovaná odpověď Ondřeje Pěče a Karla Koblice byla v dané situaci nešťastná a nekonzistentní se samou podstatou ČPS, byť nějak pochopitelná a vlastně věcně pravdivá (vzhledem k realitě asi ovšem neúpná). Sdílím i tvou potřebu kodifikovat psychoterapii i mimo zdravotnictví. A to nejen proto, že si sám krom svého legálního provozování psychoterapie občas "střihnu nějakou nelegálku", ale hlavně kvůli psychoterapii jako takové a jejímu fungování u nás.
  To, že taková kodifikace u nás stále neexistuje zjevně padá na hlavu ČPS, byť ne zrovna jejího současného, relativně nového, vedení, ale spíše těch předchozích.
  Přes to všechno mi přijde, že ČPS je tou půdou, kde by se primárně mělo začít na věci pracovat - úkolovat v tomto smyslu její vedení (nevím, že by od členstva v předchozích letech nějaký takový tlak byl), případně, pokud to nepomůže, tlačit na jeho výměnu, transoformaci ČPS v opravdovou profesní organizaci. Zakládat další (v určitém směru paralelní) organizaci vidím jako nepříliš šťastné a až krajní řešení.
  Ona je ta šedá zóna, ve které většina psychoterapie u nás stále žije, totiž v určitém smyslu velmi pohodlná a bezpečná (pro terapeuty, ne už tolik pro klienty), a tak lze očekávat, že se proti jekékoliv kodifikaci zdvihnou protestní hlasy.
  Ať už bude linie vedena kukoliv, vždy bude někdy, kdo se do ní nevejde, a dost možná to bude i někdo, o kom panuje většinový konsensus, že dělá psychoterapii v zásadě dobře.
  Navíc takové vymezení může snížit počet potenciálních uchazečů o výcviky. A to jsou také potenciálně ztracené peníze pro jejich lektory...
  Každopádně držím palce a rád se i nadále zapojím do diskuse, případně přiložím ruku k nějakému smysluplnému dílu.
 • Zdá se, že úřední proces konečně odhalil díru v legislativě.

  Najednou se odhaluje, že oproti psychoterapii ve zdravotnictví, která je již legislativně kodifikovaná, tak psychoterapie mimo zdravotnictví (která je jistě též psychoterapií, pokud ji poskytují erudovaní psychoterapeuti) je stále na vodě, což přináší velké nevýhody a i právní ohrožení všem psychoterapeutům, kteří chtějí tuto činnost provozovat mimo zdravotnictví. Z toho však jistě neplyne, že psychoterapie ve zdravotnictví je ta jediná "správná" - ano zatím ta jediná legální.

  Připadá mi nešťastné, když je tedy jen část množiny definovaná, tak by měla být její jiná část ohrožena ve své existenci (tedy podobně jako když evropská unie definuje velikost jablek odrůdy Golden Delicious a jiná jabka jakoby přestala existovat - tedy zmizela z krámů); nebo že by dokonce legální část měla tu zbylou ohrožovat.

  Podle mne by bylo zapotřebí, aby se podnikly kroky potřebné k tomu, aby psychoterapie mimo zdravotnictví získala právní legitimitu - je asi na diskuzi, kterou cestou se vydat - mne napadá vázaná živnost jako psychologické poradenství; s tím také souvisí, kdo se toho úkolu ujme. ČPS JEP jako organizace v rámci "lékařské" společnosti, tedy sdružující pracovníky ve zdravotnictví se do toho jistě nepohrne; a zase se nám tu vrací schizma zdravotnictví a příbuzných oblastí (hlavně sociálních), s kterým se potýkáme dnes a denně.

  zdravím, honza l.
 • Zdravím
  a přidávám odkaz na Katalog prací
  www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
  kde je psychoterapie uvedena u:
  - klinického psychologa ve zdravotnictví
  - psychologa
  - speciálního pedagoga
 • Zdravím všechny,

  Jak už psal Milan Stiburek, zápis z valné hromady ČPS zněl:
  " 7. Výbor ČPS se rozhodl podpořit vznik nové oraganizace zastřešující psychoterapii mimo zdravotnictví, Kožnar zajistí přípravný výbor pro tuto novou organizaci " (www.psychoterapeuti.cz, zápis z výboru v listopadu 2010)
  Leč hned v následujícím, prosincovém zápise je: "21.Kožnar prohlašuje, že se nebude angažovat v zakládání psychoterapické společnosti pro nezdravotníky. " Tolik výbor ČPS. Ostatně závěr valné hromady zněl, že "ČPS PODPOŘÍ" vznik organizace, nikoliv že v něm bude aktivní. V tom vnímám velký rozdíl. Podpořit se dá i pasivně.

  Hodně souhlasím s kolegou Hudličkou, že by bylo ideální, kdyby se podařilo nějak spolupracovat s výborem ČPS. Kdyby se podařilo nějakým způsobem dojít ke společnému konsensu, usnadnilo by to mnoho věcí:

  a) Pokud by byl výcvik akreditovaný jednou organizací, byl by uznaný pro zdravotnictví i mimo něj. Nemuselo by se řešit, jestli jeho absolventi někdy přejdou např. ze sociální oblasti do zdravotnictví, jestli je jejich vzdělání stále košer. Případně by nemusel výcvik projít dvojitou akreditací: pro zdravotnictví a mimo zdravotnictví.
  b) Pokud by vznikla další psychoterapeutická organizace, mohly by pak vznikat další a další a tím by se ta přehlednost opravdu rozbila.
  c) Klienti by se o něco snadněji orientovali v tom, ke komu jít.
  d) Už je to strkutura, která existuje a tak má plno věcí vyřešených.

  Dost tedy fandila tomu, aby to šlo touto cestou. Současně jsem však bohužel hodně skeptická a nevylučuji, že založení nové společnosti je jediným řešením.
  Navíc je mi jasné, že (jak psal i Honza Lorenc) ČPS je pod Českou lékařskou společností, tedy pro zdravotníky.

  Na zmíněném workshopu v Luhačovicích "Psychosterapie legální a nelegální") zazněla dost trefná otázka: Je psychoterapie nad zdravotnictvím nebo zadravotnictví nad psychoterapií? Vnímám ji jako dost zádasní.

  Je mi jasné, že nějakým způsobem je nutné hlídat čistotu oboru. Nedávno se mi dostal do ruky inzerát paní, která nabízí psychoterapii psychotiků, párovou terapii, opravu DNA a z lahve Dobré vody udělá vodu léčivou... Myslím, že v této fázi jsou kriminalizováni lidé, kteří splňují všechny požadavky na výkon psychoterapie a pracují jako regulérní psychoterapeuti (pouze nepracují ve zdravotnictví), nikoliv třeba právě výše zmíněná paní, která mimo jiné opravuje DNA.

  A ještě jedno důležité upozornění, převzato ze zápisu výboru ČPS z ledna 2012:
  bod 14.: podzimní vědecká schůze: garantem bude Paloušová, téma: Co je legální psychoterapie? Jsem moc ráda, že tato diskuse může pokračovat i tam.

  Zdravím.
  Markéta

 • ...začetla jsem se ještě do toho materiálu, na který dal odkaz Milan. Nedá mi to, musím z toho něco vytáhnout:
  "11. platová třída
  1. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a
  psychoterapeutických služeb."
  Ve 12. třídě dokonce už nejde jen o psychoterapii jako takovou, ale o
  "posuzování vhodnosti a efektu psychoterapie"
  Ve 13. platové třídě dokonce
  "1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického
  poradenství, například řešení obzvláště složitých případů rodin ohrožených sociální patologií,
  rodin zasažených nezaměstnaností, domácím násilím, rodin pečujícím o těžce zdravotně
  postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či zanedbávaného
  dítěte."
  Nikde jsem nenašla specifikaci, že se toto všechno smí dělat jen ve zdravotnictví. Naopak tam jsou dost jasně specifikované i sociální problémy. Nejen zdravotní.
  Markéta
 • Zdravím,
  jsem jak legálním, tak nelegálním (pracuji ve zdravotnictví tak i mimo) terapeutem.Tedy asi... K tématu mám několik poznámek, respektive otázek.
  1. Je nutné pro psychoterapeuta skládat zkoušku z diagnostiky?
  2. Je nutné omezovat předatestační přípravu na zdravotnické obory?
  3. Je možné přispět kolegyni Petrákové na její obhajobu finančně?
  4. Je možné vůbec otevřít debatu o specializacích? Nebo jsou Ženatý,Krejčířová a Mikota našimi doživotními pány?
  5. Myslím, že fakt, že psychoterapeutem je nazýván kdokoliv, je způsoben právě totalitou IPvZ a příliš úzkým vymezením, pojďme se zamyslet nad vznikem profesní komory mimo stávající struktury a jednoduše definovaným členstvím, alespoň zpočátku by členství nemělo být povinné - stačí definovat typ vzdělání, typ výcviku a třeba způsob supervize?
  a potřebuje dr. Koblic někoho ke svému novému vzdělávání a atestacím?
  http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=15&Itemid=70
  grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuu zbytek doplním zítra
  martin prokeš
 • Zdravím a přidávám komentář Aleny Paloušové. ms

  Několik poznámek k dosavadní diskusi:
  1. K názoru, že se výbor ČPS stará pouze o zdravotnictví. Nestará, protože se starat nemusí. O psychoterapii v tom smyslu, o kterém vedeme debaty, je ve zdravotnictví už dávno postaráno. Tato práce byla odvedena na začátku devadesátých let. Bylo zapotřebí výkon psychoterapie ve zdravotnictví znovu obhájit a podřídit ho nejen zdravotnické legislativě, ale pro plátce /zdravotní pojišťovny/ definovat, co vlastně děláme, za jakých podmínek, kdo může psychoterapii dělat, jaké potřebuje vzdělání , jak má být vybaveno pracoviště .... Nebylo to jednoduché, ale zdařilo se. Dlužno podotknout, že tento velký úkol nešel primárně přes ČPS. Nicméně aktuálně výbor kolem psychoterapie ve zdravotnictví nemusí nic zásadního dělat. Zákony dodržovat musíme, a pokud se změní legislativa /např. nutnost dát vzdělání v PST podobu certifikovaného kurzu/, pak je třeba odvést potřebnou práci. Nic víc. Oblast mimo zdravotnictví je v tomto směru pole neorané a netřeba se zlobit na ty, kteří upozorňují, že král je nahý. Psychoterapeuti ve zdravotnictví ale mají jinou starost: aby aktuální, zcela nepřehledný výkon psychoterapie mimo zdravotnictví /bez jakýchkoli pravidel/ nevytlačil psychoterapii z výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Takže se nelze divit tlaku na vyjasnění, co že se to zejména pod živnostenským zákonem vlastně dělá a v čem je to jiné než ve zdravotnictví. Ti, kteří říkají, že jde o tutéž činnost, pak lidem léčeným ve zdravotnictví „na pokladnu“ zcela podrážejí nohy. Pokud je možné léčit mimo zdravotnictví, proč by psychoterapie měla být součást úhrad ze zdravotního pojištění? Pojišťovny se rády chopí jakékoliv záminky, aby redukovali povinnost něco platit. Vůbec tu nejde o existenční problém psychoterapeutů ve zdravotnictví, ale o dopady na pacienty. Na ně ČPS myslet nemá?
  2. V debatách o psychoterapii mimo zdravotnictví se razí názor, že psychoterapeut je definován svým vzděláním a pro výkon povolání psychoterapeuta toto zcela dostačuje. Jinými slovy: jsem oprávněna k výkonu psychoterapie pouze z pozice svého vzdělání. Naprosto s tím nesouhlasím. Co pravidla k vedení dokumentace, nakládání s citlivými daty a ochrana klienta, co další vzdělávání ...? Kde je toto mimo zdravotnictví vymezeno? A kdo by měl kompetenci nějaká pravidla vymáhat? Psychoterapie by se musela stát úplným postrachem - pokud jím už pro leckoho není, stačí se podívat na net . Oprávnění k výkonu povolání by bylo navěky , „nepropadlo by“, nedalo by se odebrat . Ani v případě kriminálního prohřešku v profesi, ani kdyby se dotyčný expert zcela zbláznil, propadl drogám, dvacet let pouze choval dobytek , a pak se rozhodl vrátit k léčení... O těchto tématech bychom konečně měli vést diskusi . Zatím se záruky pro klienta mimo zdravotnictví mohou opřít pouze o nevymahatelné proklamace. Vždyť nemáme jasno ani v tom, jaký má mít člověk směřující do vzdělávání v psychoterapii pregraduál. Nebo zda vůbec musí mít pro samostatný výkon psychoterapie vysokoškolské vzdělání.
  3. I v této diskusi zaznívá názor, že by se problém vyřešil zřízením komory psychoterapeutů. Doufám, že je nám všem jasné, že by komora musela být ustanovena zákonem, aby měla legitimitu. Chce to velké úsilí s výsledkem ve hvězdách. Dlouhou dobu není v parlamentu vůle zavádět do našeho právního řádu nové komory (na tom ztroskotalo už v 90.letech úsilí klin.psychologů prosadit svou komoru). Nicméně pokud je mezi psychoterapeuty k tomu vůle, proč se o to nepokusit. Pokud ale někdo očekává, že to za něj automaticky udělá Výbor ČPS, pak je vidět, že nemá ponětí, o jaký proces jde. Za sebe říkám, že chce nemožné. Založení profesního sdružení , které by se do komory, pokud by se zdařilo její prosazení , transformovalo, by mohlo být řešením. Pokud ovšem psychoterapeutická obec nějaká pravidla garantovaná komorou opravdu chce. Obávám se, že mnohým současný stav až příliš vyhovuje. A je čirý naivismus myslet si, že stačí vytvořit jakýsi seznam psychoterapeutů, kteří se prokáží vzděláním, a nic jiného nebude pro výkon povolání zapotřebí. Myslím, že nastal čas, aby svůj díl zodpovědnosti převzali zejména ti, kteří v psychoterapii vzdělávají . Je těžké říkat lidem, kteří si platí pěkné peníze za výcviky, že vlastně mimo zdravotnictví se s psychoterapiií pohybují v právním vakuu /spolu s jejich klienty/. Ale to je na další debatu, snad se někdo chopí diskusní štafety..
  4. Ještě drobnou glosu k Markétě: nevím, že by někomu bylo zpochybňováno vzdělání v psychoterapii. Ale v Tvém textu se objevuje (cituji) „... jsou kriminalizováni lidé, kteří splňují požadavky na výkon psychoterapie...“ Dej, prosím, vědět, jaké požadavky máš na mysli a kde jsou mimo zdravotnictví uvedeny. Pokud něco takového existuje, máme po problému. To je totiž jádro pudla.
 • Ahoj Aleno, snažil jsem se to číst pečlivě a hledat odpovědi. Je to emotivní, ale to myslím patří k věci.
  Pokud nebudeš mít námitky vložím to také do té diskuse.
  Věřím, že bude pokračovat a k něčemu dojdeme.

  Měj se. Milan  V bodě 1 opakuješ tvrzení, že když pojišťovna zjistí, že lze psychoterapii platit tak ji vyškrtne z výkonů. Nejde spíš o to, jaké léčebné postupy jsou doporučené při konkrétním problému, o standardy, o výzkum, ...? Už se to někde stalo? A co by s tím šlo dělat, když psychoterapie mimo zdravotnictví prostě je a vyhledávaj ji i lidi s diagnózou, protože ji ve zdrav. na pojišťovnu prostě nedostanou? Já fakt nevím, mně to připadá tak iracionální, že s tím vůbec nejde polemizovat.
  Tlaku na vyjasnění co se děje mimo zdr. jsem si nevšiml, vítal bych ho. To je právě ta diskuse, po které voláme.
  "Oblast mimo zdravotnictví je v tomto směru pole neorané a netřeba se zlobit na ty, kteří upozorňují, že král je nahý". Jestli tím myslíš Koblicovo a Pěčovo vyjádření tak je určitě se na místě zlobit. Protože jsou představitelé organizace, která má ve stanovách, že je jejím cílem postarat se o to, aby král chodil slušně oblečen a pole bylo zorané. A na základě tohodle programu ta organizace inkasuje členské příspěvky.
  Napadá mě srovnání porodníci versus asistentky. Jde o to, jestli usilovat o to aby všichni museli rodit v porodnici nebo jak to zařídit aby porody doma nebo v porodních domech byly bezpečné. U nás je to ještě bizardnější, jakoby asociace porodních asistentek rozhodla, že rodit se smí jenom v porodnici.

  V bodě 2 říkáš,"V debatách o psychoterapii mimo zdravotnictví se razí názor, že psychoterapeut je definován svým vzděláním a pro výkon povolání psychoterapeuta toto zcela dostačuje." Vůbec mně nenapadá od koho jsi takový názor mohla slyšet. Prosím, buď to autorizuj nebo tenhle argument nepoužívej. Příjde mi, že je to podobná argumentace jako s těma pojišťovnama. Vymyslí se bubák a všem se ukáže jak je ošklivej. A není to taky nějaké zanedbání ze strany ČPS? To přece byla jediná instituce, která měla v programu se o tyhle věci starat a která stanovovala akreditační podmínky pro vzdělávací instituty.
  O těchto tématech bychom konečně měli vést diskusi ... Jasně ,znova, jsem pro.

  3. Ano, vytvořit profesní sdružení, které by se mohlo transformovat v profesní komoru a to na bázi vzdělávacích institutů, to je myslím cesta i když určitě ne jednoduchá. Já bych nepočítal ty, který nechtěj, ale ty který chtěj. Myslím, že jich bude dost.
  Je ale určitě nezbytné, aby se k tomu nějak jednoznačně postavila ČPS, aby jasně vymezila jaká je její vize a jaký je její vztah k tomuhle procesu. Moc si neumím představit, že by se ČPS tvářila, že jen tak kopla do vosího hnízda a víc už se jí to netýká.

 • Zdravím a vkládám text Hany Petrákové. ms

  Vážení a milí kolegyně a kolegové,
  zdravím vás z Ústí nad Labem. Milan Stibůrek se na mne obrátil, abych vám napsala, jak se dále vyvíjí správní řízení, které se mnou KÚ v Ústí nad Labem vede. Můj právní zástupce mi doporučil do skončení případu nezveřejňovat žádné dokumenty, proto mohu v tuto chvíli pouze nabídnout těm, kteří nechtějí čekat až do konce, že jsem každý čtvrtek a pátek v Praze, kde vám dokumenty mohu dát přečíst i zodpovědět otázky. Takže je možné se sejít třeba v Kavárně u Kocoura, Muchova 7, Praha 6, dát si něco dobrého a u toho to probrat.
  Chci vám proto jen napsat, že řízení stále pokračuje. Úředníci KÚ shromažďují podklady, aby prokázali své podezření, že pokud psychoterapeut, který pracuje mimo zdravotnické zařízení, inzeruje psychoterapii, provozuje nekalou obchodní praktiku (a toto podezření rozšířil i na arteterapeuty). Své podklady získávají z Ministerstva zdravotnictví – postup je tento: KÚ se dotáže MZ, MZ se dotazuje výboru ČPS, odkud dr. Pěč odpoví MZ, jak vyplývá ze zápisů schůzí ČPS. MZ odpoví KÚ, KÚ vydá, až to všechno shromáždí, rozhodnutí. Přestože jsem opakovaně žádala, aby se dotazovali i na MPSV, MŠMT či MV, kde všude se psychoterapie provozuje, dotázali se pouze jednou na MPSV, které se přiklonilo ke stanovisku prof. Vybírala, protože mi sdělili, že oni spolupracují především s odborem zdravotnictví.
  Odpovědi z MZ, stejně jako stanovisko dr. Koblice a dr. Pěče, jsou velice účelové, aby to navenek vypadalo, že podle „platné legislativy“ mohou psychoterapii vykonávat pouze psychoterapeuti ve zdravotnictví, čehož se samozřejmě chytají úředníci KÚ.
  Ale právníci, akademici i kolegové, kterých jsem se ptala, abych se vyhnula svému případnému omylu, jsou přesvědčeni, že žádný takovýto zákon neexistuje. Jsem proto ráda, že to potvrzuje i dr. Paloušová ve svém komentáři. Díky němu již chápu, že pokud někteří členové ČPS podléhají dojmu, že ten, kdo jim podráží nohy, jsou psychoterapeuti mimo zdravotnictví, volí ze svého pohledu to nejsprávnější účelové jednání, opustit cíle a poslání ČPS a bojovat ve jménu 88 psychoterapeutů za tiché (někdy i netiché :-)) podpory a finančního přispění 453 ostatních. Jen mě zaráží (mírně řečeno) způsob sdělení prostřednictvím KÚ.
  Jeden z velikánů psychoterapie kdysi řekl, že na světě jsou pouze dvě „rasy“ lidí, které se prolínají kterýmkoliv národem či skupinou - jedni jsou přesvědčeni, že účel světí prostředky, a druzí vědí, že některé prostředky mohou znesvětit jakýkoliv účel. Názor, zda prostředky, které k hájení svých zájmů volí někteří členové ČPS, světí či znesvěcují účel, mohu pouze nechat na každém z nás.
  Fakt, že ČPS je členem ČLS JEP, nabízí otázku, zda a nakolik je dnes možné, aby podporovala vykonávání psychoterapie i mimo zdravotnictví. Myslím si, že není a vývoj událostí mě v tom utvrzuje. Jak plyne z komentáře dr. Paloušové, o psychoterapeuty ve zdravotnictví bylo postaráno i když primárně mimo ČPS, mají nyní jiné starosti, a tak o psychoterapeuty mimo zdravotnictví by se měl postarat někdo jiný. Podle mne se o nás nemůže postarat nikdo lépe než my sami.
  I vzhledem k tomu, čemu nyní musím čelit při jednání s KÚ, bych si moc přála, aby v naší zemi byla silná Psychoterapeutická společnost Čech, Moravy a Slezska, která by nabízela členství psychoterapeutům ze všech oblastí, kde se psychoterapie provozuje, a která by hájila zájmy (myslela by na) člověka – tzn. jednala v zájmu bezpečí klientů, pacientů i psychoterapeutů, a to v souladu s platnými a hlavně existujícími zákony.
  Chci poděkovat všem, kteří mi vyjadřují podporu, je to pro mne důležité. Jsem ráda, že mnoha lidem dochází, že nejde pouze o „moji“ causu, ale o „causu psychoterapie“, kde jsem pouze nedobrovolným prostředníkem, přes kterého se ukáže, jakou cestou se obor psychoterapie nadále vydá a jak se s psychoterapeuty bude v naší zemi zacházet. Možná se jeví jako snazší pokutu zaplatit, přeformulovat webové stránky a kamuflovat, že dělám, co dělám. Pro mě je tato „strategie“ nepřijatelná a neslučitelná s povoláním psychoterapeuta, tak volím tu svou, i když mě to stojí hodně sil a energie.
  Mějte se hezky a přeji vám příjemné jarní dny :-)
  Hana Petráková
  PS: Vzkaz kolegovi Martinu Prokešovi – Vaše nabídka příspěvku na financování právního zástupce je milá. :-) Děkuji, ale zatím to i finančně zvládám. Možná to bude později pro někoho více potřeba. :-)
 • Zdravím,
  trochu to vypadá, že diskutuji sám se sebou. Ale naštěstí dostávám od kolegů zprávy že se na tyto stránky dívají a diskutují o těchto tématech jinde než zde. Není úplně výjmečná reakce: "Radši do toho moc nešťourat, když to zatím funguje." Přidávám odkaz na SoftFórum, kam jsem napsal krátký článek.

  http://www.soft-os.cz/.
 • Po přečtení diskuse zde jsem se nějak rozepsal a sem to nešlo jednoduše vložit, takže s omluvou kdo chcete klikněte. Na konci vás to navede zpátky :-)
  Zdeněk Macek
 • Hezký den všem,

  a díky Milanovi Stibůrkovi, že mně notickou na webu SOFTu nasměroval na tuto diskuzi a Zdeňovi Mackovi, že mě "do ní vtáhnul"...

  Připojujeme se (Institut systemických studií - psychoterapeutické a supervizní výcviky a výuka studentů psychologie UK a Institut systemického koučování - výcviky v koučingu) k Zdeňkově textu výše. Silně se připojujeme především k:

  "Souhlasím s Alenou Paloušovou – je to na nás, tedy těch, kdo poskytujeme psychoterapeutické vzdělání. Na tento byznys máme vzdělávací instituty a ty se mohou sdružit. V těchto institutech - dovolím si tvrdit, že většinově - sdílíme následující:
  - Máme výhrady vůči zakotvení ČPS v ČLS – dokud je to tak, platí, že zdravotnictví je nad psychoterapií.
  - Máme výhrady vůči stávajícím formálním akreditacím psychoterapeutických výcviků, kde většina členů akreditační komise je v totálním střetu zájmů, protože jsou zároveň lektory psychoterapeutických výcviků.
  - Máme zájem na rozvoji psychoterapeutické profese ve všech rezortech, neboť její šíření nás (více nebo méně) živí.
  - Máme peníze na rozběhnutí fungující stavovské organizace. Při příspěvku 20.000 Kč na jeden vzdělávací institut (což je pětina ceny levného výcviku) a 30 členech je minimální roční obrat 600.000 Kč.
  - Máme (mnozí) manažerské zkušenosti a administrativní zázemí, které lze využít.
  - Máme nadrezortní myšlení, do výcviku bereme adepty s různým graduálním vzděláním a z různých rezortů.
  Taková organizační forma se jmenuje zájmové sdružení právnických osob. Když taková struktura dokáže regulovat celý český internet, dokáže snad regulovat i českou psychoterapii. Když to uděláme dobře, komory netřeba."

  Myslím, že máme (poskytovatelé psychoterapie mimo oblast zdravotnictví) několik základních možností:

  1. Pře o licenci slova psychoterapie prostě ignorovat a své psychoterapeutické služby např. "schovat" pod vázanou živnost Psychologické poradenství a diagnostika a/nebo je nazývat třeba Psychoterapeutické poradenství apod.

  2. Psychoterapeutické služby poskytovat po vlastním občanským sdružením, kde nic nezakazuje činnost definovat ve stanovách jako psychoterapii a živnostenská pravidla se na o.s. nevztahují.

  3. Založit si třeba Limited společnost v Anglii (stačí 1 poundík základní jmění a registrovaná kancelář v Anglii - jde levně zařídit, žádná živnostenská povolení, 19% daň...) a můžeme služby provozovat kdekoliv v EU.

  4. Založit sdružení osob provozujících PT mimo Zdrav a začít se prosazovat, akreditovat výcviky či cokoliv potřebného. Možná bude stačit Zdeňkem navrhovaný formát právnických osob (většina institutů jsou o.s. nebo s.r.o.), v úvahu přichází i občanské sdružení právnických osob a fyzických osob - podnikatelů.

  K bodu 4.: Přemýšlím, jak bude fungovat tato diskuze, aby se věc začala nějakým směrem hýbat a kdy nastane čas se sejít, začít se rozhodovat a starat se o věci společné...

  Tož tak... ;-)

  Petr Parma
 • P.S. Možná by pomohlo rozšířit počet diskutujících zrušením povinnosti se registrovat (což mnoho lidí dokáže odradit) nebo (pokud registrace není nutná a jen taková lama, jako já neumí do diskuze vstoupit bez registrace) domovskou stránku webu upravit, aby vstup do diskuze pochopili i lidé, jako já... ;-)
 • Zdravím a děkuju za příspěvek.

  Výtky ke stránkám zcela akceptuju, jsou notně neohrabané. Možná přišel čas nějak je zprofesionalizovat. Já to ale určitě nedokážu.

  Je jasné, že diskuse by k něčemu měla spět a asi spěje. Na těchto stránkách i jinde.

  Zdá se mi, že situace má nějaký vývoj:
  Nejdřív to bylo: „To je jen nějaká bublina, tohle Koblic říká furt a nikdy z toho nic nebylo“. A taky „Radši do toho moc nešťourat ať to není horší“.
  Pak přišlo naštvání na Koblice, který bylo spojený s nadějí, že když mu to vysvětlíme tak se zase všechno vrátí do starých kolejí. Tam je teď myslím většina.
  Zdá se mi, že se to opravdu velmi pomalu posouvá k pochopení toho, že ČPS otočilo kormidlo a dělá teď prostě jinou politiku a myslí to vážně.
  Někteří už říkají: „Bylo by dobrý něco dělat, ale nic nezmůžeme, i kdybychom něco založili tak to nebude mít žádnou autoritu a hlavně formální kompetenci“.
  Zatím myslím málokomu dochází, že ČPS LS JEP je stejný občanský sdružení jako jakýkoli jiný. A že autorita takovýho sdružení se bude odvíjet především od toho, koho a jak bude zastupovat.

  A taky myslím, že do toho procesu vstupuje nějaká lítost ze ztráty: Vždyť to je přece naše ČPS, Skála ji zakládal, jsme přece všichni kámoši tak přece se nebudeme hádat.

  Myslím, že teď se objevuje i praktická a etická otázka: „Jakou informaci mají dostávat frekventanti, kteří nastupují do výcviků nebo už tam jsou a ptají se ?“

  Pro mě novou informaci jsem dostal od Vládi Chvály, cituju:
  „V návrhu etických pravidel EAP z roku 1999 (který patrně dodnes představuje nejširší etickou normu EAP) se píše k této věci doslova:
  "Zásada 3.a: Ve své profesi jednají psychoterapeuti v souladu se zásadami EAP, národních organizací (NAO - National Awarding Organisation) a s normami a pravidly svého institutu či asociace vztahujícími se k praxi. Psychoterapeuti rovněž dodržují příslušné vládní zákony a vyhlášky. Pokud jsou evropské, národní, krajské, organizační nebo instituční zákony, vyhlášky nebo postupy v rozporu s EAP, s NAO a s předpisy a normami vlastních asociací a institutů, psychoterapeuti předloží tuto skutečnost svému výboru EAP a NAO a tam, kde je to možné, snaží se rozpor vyřešit. Při své práci (jako profesionálové) se soustředí na rozvoj takových právních a poloprávních předpisů, které co možná nejlépe slouží zájmu veřejnosti, a usilují o změnu těch již existujících nařízení, které veřejnému zájmu neslouží."

  19. října má proběhnout v Lékařském domě Purkyňka na téma Výkon psychoterapeutické praxe – legální, nelegální. Myslím, že očekávání, která se k ní vztahují – že tam se to nějak vyřeší, nejsou příliš reálná.

  Tak si myslím, že by bylo načase zorganizovat nějakou schůzku institutů a škol, které vzdělávají v psychoterapii a institucí, které provádějí psychoterapii mimo zdravotnictví. A začít se společně bavit o tom, co ta situace pro nás znamená a jak bychom na ni mohli reagovat.

  Rád se budu na přípravě takové schůzky podílet.

  Milan Stiburek
 • Dobrý den, dnes se ke mě dostala informace ohledně vzniku těchto stránek. Chtěla bych moc poděkovat panu Stiburkovi za iniciativu. Situace, která se nyní aktuálně děje a snahy postavit psychoterapii mimo zdravotnictví do ilegality se mě velmi dotýká. Původně jsem vystudovala sociální práci (mgr. obor), v zaměstnání sem měla možnost se po započetí terapeutického výcviku profesně rozvíjet a začala jsem pracovat jako psychoterapeut pod supervizí v rámci ambulantní léčby. Pochopitelně při přijímání do výcviku jsem od výcvikových lektorů obdržela informaci, že psychoterapie není přímo definována zákonem,a že po skončení výcviku (900h teorie a sebezkušenosti, splnění supervizních hodin (50 individuálních, 50h skupinových), kazuistik, individuální sebezkušenosti (100h) atd.) budu moci poskytovat psychoterapii i například v rámci soukromé praxe. Tyto požadavky které jsem pochopitelně hradila ze svých soukromých zdrojů jsem splnila. Nyní bych ráda vstoupila do dalšího výcviku pro rozšíření obzorů i dovedností. Jelikož bych chtěla ochránit své investice, jak finanční, tak ale i lidské a časové, které jsem již do úsilí pracovat psychoterapeuticky vložila, ráda se budu podílet na schůzkách - pokud jsou otevřeny i lidem, kteří nemají vystudovanou psychologii. Vzhledem k tomu, že bych si studium psychologie musela nyní platit (kvůli tomu, že mám jeden obor již vystudovaný), terapeutický výcvik a další povinnosti s ním spojené byly dost nákladné, není pro mě myslitelné se nyní hlásit na 5-ti letý obor psychologie. Souhlasím s tím, že je důležité, aby kompetentnost psychoterapeuta byla dostatečná a nedocházelo k devalvaci psychoterapeutické profese-metody (např. díky lidem, kteří nabízejí změnu DNA, nebo astrální věštbu a nazývají to psychoterapií), ale zároveň si nemyslím, že by mé nynější dovednosti a kompetence byly nedostačující, nebo snad nebezpečné.
  Veronika,
 • Zdravím a moc děkuji za tuto aktivitu panu Stiburkovi.

  Rozhodně podporuji názor, aby bylo založeno zájmové sdružení osob (výcvikových insitutů a jednotlivých OSVČ), které budou všemi legálními prostředky propagovat institucionalizaci a standardizaci psychoterapie ve všech rezortech i mimo zdravotnictví. Dle mého názoru není nutné usilovat o vznik komory, i když to může být stanoveno jako ideální cíl v budoucnu. Ale například stěžejní je zahrnutí definice psychoterapeutických služeb za jasně vymezených podmínek do živnostenského zákona nebo ministerských vyhlášek.

  Rád tomuto projektu budu organizačně nápomocen, jak to jen bude v mých silách. Myslím, že je spousta idí, kteří by přispěli, pomohli, spojili se. Jak již bylo řečeno, zázemí máme a když jej dáme dohromady i s kontakty na vlivné osoby či instituce, cíle bude dosaženo.

  David Unger
 • Vazeni kolegove,
  diky za tuto aktivitu!
  Zdá se, že Koblicovi a spol. se porařilo dosáhnout záměru, kterým je podle meho nazoru upozornit na problém a vyprovokovat lidi, kteří kvalifikovaně a eticky provádějí psychoterapii mimo zdravotnictví k aktivitě, která povede k legalizaci jejich činění (hlavní důvod, proč je to potřebí, je z mého pohledu ochrana těchto kolegů a jejich klientů - tedy odlišení od takzvaných a samozvaných "terapeutů", kteří nejenže nemají patřičné vzdělání, ale ani supervize atd.).
  Kdyby zájmy lidí, kteří psychoterapii dělají mimo zdravotnictví, začali prosazovat ti, co se pohybují ve zdravotnictví, zřejmě by to vedlo jen k nesouladům (jak mohou definovat a ukotvovat oblast, ve které se nepohybují? proč by to měli dělat? mohou asi poskytnout podporu, svůj komentář, ale asi ne dělat tu práci za lidi mimo zdravotnictví)...

  Hlavní důvod proč píšu je, že se teď dějí významné věci kolem profese arte- a muzikoterapeut v systémech, které se jmenují Národní soustava povolání (aktivita MPSV) a Národní soustava kvalifikací (aktivita MSMT). Nevidim duvod, proc by zde nemohla byt definovana psychoterapie a to jak klinicka, tak neklinicka (oblast socialni sfery i vzdelavani...nebo jeste nejaka?) a to na urovni odpovidajici standardum vzdelavani a praxe. Pokud to nekoho zajima, blizsi info na strankach MPSV, MSMT a na www.nsp.cz, prip.u mne. Doreseni na poli psychoterapie je i mym zajmem, jakozto predsedkyne Ceske asociace tanecni a pohybove terapie, nebo TPT je psychoterapeutickou metodou a v nasi profesi (tanecne pohybovy terapeut) budeme resit uplne stejny problem - ukotveni do vsech oblasti aplikace (zdravotnitvi, vzdelavani i socialni sfera, od polupace detske pres dospelou az po seniory).
  Tesim se na reakce a aktivitu, Iveta
 • Nádhera. The show must go.
  Konečně přichází někdo s něčím konstruktivním. Vynikající iniciativa, do které se rád zapojím.
  Jsem rád, že konečně rozumím motivaci Karla Koblice a výboru ČPS. Jenom si říkám, proč to neřekli rovnou, mohli jsme si ušetřit spoustu starostí o existenci a spoustu napětí ve vztazích mezi dlouholetými přáteli.
  Ale přece jen bych to rád slyšel přímo od Karla i když jeho žena Iveta Zedková určitě dobře zná jeho názory.
  Dnes jsem také dostal zprávu od Hany Petrákové. Slíbila, že podrobnosti a oskenované rozhodnutí sem vloží. Porozuměl jsem, že řízení bylo přerušeno, protože nebylo shledáno porušení zákona, nicméně, že psychoterapii nemůže poskytovat ani klientům bez lékařské diagnozy.
  Možná to všechno nějak pletu. Doufám. Jinak bychom se všichni měli nechat popráškovat nějakými antipsychotiky třetí generace.
  Současně se na stránkách ČPS psychoterapeuti.cz objevila nová „schvalovací“ kriteria pro výcviky. Kromě zmatku v terminologii – myslím, že frekventanti oprávněně očekávají akreditovaný, nikoli schválený výcvik, je zřejmé, že výbor ČPS nastavil podmínky tak aby z vedení a supervize výcviků vyloučil nezdravotnické terapeuty (zřejmě podle principu „na lékařské fakultě mohou učit jen lékaři“). Není zřejmé jak budou ošetřeny probíhající výcviky, z nichž značná část dané podmínky nesplňuje přesto, že splňuje předloňské.

  Teď ale k tomu o čem jsem chtěl psát původně.

  Ptal se mě kolega, který je také ohrožen současným vývojem (promiň, že tě nejmenuji) jak se vyvíjí situace, co děláme. Tak jsem se zeptal co dělá on jako člen ČPS. Říklal no víš, já jen platím příspěvky, no volil jsem je …

  Existují dva koncepty.
  a) psychoterapie je samostatný obor
  b) psychoterapie je zdravotnický výkon

  ČPS se svou preambulí i svým členstvím v EAP hlásí k tezi „Psychoterapie je samostatný obor.“
  Měla by tudíž usilovat o to, aby výkon psychoterapeutické profese byl v rámci legislativy dané země, zároveň ale i o to, aby se legislativa vyvíjela tak, aby se daný koncept mohl prosadit.
  Podle mého názoru je v pořádku, prosazuje-li ČPS uplatnění platných právních norem ve zdravotnictví, ale překračuje své vlastní hranice pokud chce omezit psychoterapii pouze na zdravotnictví.
  Jejím primárním úkolem by mělo být nabídnout strategii k dosažení cíle – psychoterapie je samostatný obor.

  Je evidentní, že současný výbor toto nedělá, ale naopak podle kroků, které podniká můžeme soudit, že prosazuje opačnou tezi – psychoterapie je zdravotnický výkon.

  Je v pořádku, když firma změní strategii či občanské sdružení své cíle. Ale legitimní je to tehdy, pokud o tom proběhne společná diskuse nebo alespoň volení kandidáti zveřejní svůj program.
  To se v tomto případě jistě nestalo.

  Čili můžeme usoudit, že v ČPS došlo k puči, nebo podle obchodní terminologie k nepřátelskému převzetí, ev. k podvodu na voličích.

  Je jisté, že zásadní míru zodpovědnosti nese současný výbor.
  Ale považuji za nutné připomenout, že nejen on. Voleb do výboru se účastnilo cca 130 členů ČPS. (Pokud se pamatuji (nelze ověřit, protože zápis z valné hromady není k dispzici,) V zápisu ze schůze ČPS se uvádí (teď se mi to nechce hledat tak cca), že ČPS má cca 540 členů.
  Chci připomenout, že argument „já jen platím příspěvky“ dnes sotva obstojí.
 • Jen pár bodů:
  - vystupuji zde jen a pouze za sebe, nemluvím za Karla Koblice ani nevyjadřuji jeho názory, ale pouze svoje názory, doměnky...nápady...
  - jediná cesta je podle mě začít otevřeně a konstruktivně diskutovat a nikoliv usuzovat, soudit, přehazovat zodpovědnost, řešit co má a nemá ČPS
  - jako profesionálové bychom měli (i v souladu s etickými kodexy, jimiž jsme vázáni) vidět na konci vždy klienta a profesní standard, nikoliv sebe, svůj zájem (ať už z hlediska praxe či vzdělávání) či svoji skupinku lidí stejného názoru versus "ti druzí"....
  Konceptů jistě existuje celá řada, nejen dva, proč je nehledat společně a nesnažit se společně o náležité ukotvení psychoterapie?
 • Sleduje tuto diskuzi mám radost, že přibývají další osoby, které píší: rád přispěji...
  Sleduje tuto diskuzi mám obavu, že v myslích většiny z nás je psychoterapie rozdělena na zdravotnickou a nezdravotnickou, což je ale podle mě jen obdoba toho jak myslí a jak se chovají činovníci ČPS.
  Také mám dojem, že převládá názor, že psychoterapie mimo zdravotnictví je nelegální. Nesouhlasím, psychoterapie je živnost, a to živnost volná.
  Já vidím stávající situaci jako šanci dát dohromady koalici ochotných, která začne psychoterapeutickou profesi a přípravu na ni definovat kvalitativně, nadrezortně a nadoborově.
  Jako optimální formu vidím zájmové sdružení právnických osob.
  Co lze udělat:
  1) Vybudovat nový web jako informační základnu pro všechny psychoterapeuty
  2) Využít podzimní diskuzi ne k debatě o legální/nelegální psychoterapii, ale k debatě o zajištění kvalitní psychoterapie.
  3) Obeslat vzdělávací instituty a udělat schůzku jejich zástupců k přípravě nového sdružení.

  Zdeněk Macek
 • K psychoterapii a jejímu ukotvení je myslím důležitý i kontext. Vzhledem ke kvalifikaci paní Hany Petrákové je jasné, že zde nejde ve skutečnosti o "kvalitu, či kompetence". Dle jejího vzdělání a praxe je evidentní, že jde o erudovanou a kompetentní osobu. ČPS jde tedy evidentně o zcela jiné (nedeklarované) cíle, než-li o„ochraňování klientů“.

  Vzhledem k závislosti zdravotnictví na výkonech a vztahy s pojišťvnami, farmaceutickými firmami, není možné zájmy a agrumenty ČPS považovat za nezávislé, či objektivní pro oblast "psychoterapie jako oboru", či metody. Diskurz v jakém se jejich představitelé pohybují je zdravotnický a metody práce ve zdravotnictví jsou závislé na zdravotnickém průmyslu.

  Neprošetřuje se odbornost a kvalita práce Hany Petrákové, ale „nekalá reklama“ a poskytování psychoterapie jako OSVČ - tedy za přímou platbu (bez závislosti na pojišťovnách). Debata, která se snaží ukotvit psychoterapii jako autonomní samostatně vykonavatelnou živnost (vč.nezávislosti na zdravotnictví) je tedy na místě.
  Souhlasím s tím, že psychoterapie je volná živnost a metoda práce.
  Vzhledem k tomu jak rychle se mění a v budoucnu stále více měnit bude struktura trhu práce, pracovní místa i pozice vznikají a zanikají, je nezbytná de facto schopnost člověka na trhu práce fluktuovat, být schopen na základě dovedností (nejen kvalifikace) měnit pracovní pozice i formu pracovního vztahu. Vždyť v současnosti se zcela vážně hovoří o zániku jednotlivých ministerských rezortů (pří. vzniku jiných).

  Není možné psychoterapii vázat k jednomu (určitému) vzdělání, či ji definovat rezortně. Zvláště když vzdělávání v psychoterapii logicky probíhá mimo VŠ obory a stejně kvalitní vzdělání a kompetence získají lidé s různým typem předchozího vzdělání.Je nutné vycházet z reality, nikoliv z představ o realitě zdravotníků v ČPS.

  Souhlasím s kvalitativním uchopením psychoterapie (nadrezortně, nadoborově), protože současné východisko vychází z dob, kdy struktura trhu práce, pracovních pozic i povolání byla zcela jiná (člověk mohl mít jedno zaměstnání u stejného zaměstnavatele až do důchodu).

  E.Nováková
 • Plně souhlasím s návrhy Zdeňka Macka formulovanými do jednoduchých bodů.
  Jen poopravuji termín "volná živnost". Myslím, že všichni tím myslíme živnost nezávislou na zdravotnickém vzdělání a provozující psychoterapii legálně mimo zdravotnictví. Jen v rámci živnostenského zákona by se jednalo nikoli o živnost volnou, kterou může provádět každý a není omezena kvalifikací, ale vázanou, podobně jako je psychologické poradenství a diagnostika. Tuto živnost by mohl provozovat např. absolvent vysokoškolského vzdělání lékařského, psychologického, sociálního nebo pedagogického směru (stačí Bc.) s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.
 • Jsem rád, že Milan Stiburek otevřel diskuzi. Ale v současné době, nevim, co by se prakticky dalo dělat. I mě se, jako živnostníka, týká, kam se to dostalo. A je to absurdní. Myslím, že kolega Koblic neměl požehnat úřednímu postupu, prostě proto, že již nešlo o prosazování cílů, ale o faktické ohrožení kolegyně psycholožky Petrákové a dalších.
  Vadí mně, že díky kauze zmizel společný cíl všech kompetentních terapeutů (s výcvikem a odpovídajícím vzděláním). A to sice prosazování psychoterapie jako účinné terapie. Kolegové Koblic a Paloušová se bojí, že by ministerstvo nebo pojišťovny omezili psychoterapii ve zdravotnictví. A myslim, že všichni psychoterapeuté se bojíme, že bude psychoterapie zneužívána mimo zdravotnictví, kde chybí zákon pro živnost psychoterapie.
  A místo toho, abychom společně postupovali a prosazovali obě dvě změny, dopadne to tak, že dáváme argumenty jak živnostenským úředníkům, tak úŕedníkům ve zdravotnictví (pojišťovny a ministerstvo), aby nás mohli sankcionovat a omezovat. Takže nakonec o nás budou rozhodovat ti, kteří psychoterapii nerozumějí a ani často rozumět nechtějí.
  Nejsem tedy pro zakládání nové organizace. Jsem pro setkání s kolegy Koblicem a Paloušovou, aby se zastavily kauzy typu kolegyně Petrákové a společně postupovalo na tvorbě zákona pro psychoterapeutickou živnost i udržení psychoterapie ve zdravotnictví. Oba mají totiž velké zkušenosti i zásluhy a kontakty, které by nové sdružení zbytečné znova hledalo. A navíc by všechny mátlo, proč jsou organizace 2. Viděl bych to spíš na pracovní skupinu, kde by byli jak lidé aktivní v ČPS, tak my živnostníci. A dávám přednost osobnímu setkání před elektronickým. Stačí domluvit místo a čas a přijdu - záleží mi na tom.

  Zdravím, Pavel Roubal

  To jediné mi dává smysl.
 • Profesoři Kratochvíl a Praško a doc. Kožnar se rozhodli veřejně vystoupit a podpořit stanovisko prof.Vybírala, že psychoterapie není jen "zdravotní služba". Výbor ČPS ČLS odhlasoval, aby psychoterapeuti mimo zdravotnictví "tomu", co dělají, začali laskavě říkat jinak...Je pravdou, že výbor je aktivní a možná, že za chvíli zde už ani nebude o čem konstruktivně diskutovat. Spíše jen lamentovat a začít pracovat v ilegalitě jako desperáti.
 • Alena Paloušová mě požádala abych zveřejnil dvě důležité informace:

  1. 19.10. od 9 hodin bude v Lékařském domě probíhat workshop ČPS
  "VÝKON PSYCHOTERAPIE LEGÁLNÍ - NELEGÁLNÍ"

  2. V příštím čísle časopisu Psychoterapie budou otištěna stanoviska Výboru ČPS LS JEP - odpovědi na otázky ohledně dalšího směřování psychoterapie, které výboru zaslala redakce Psychoterapie.
  Výbor ČPS zároveň požádal o uveřejnění své reakce na článek Zbyňka Vybírala "Je to jen příběh jedné psychoterapeutky? (K situaci v psychoterapii ...)". Výbor zde objasňuje, že zodpovídal obecný dotaz KÚ Ustí n. L., který v danou chvíli neměl žádný vztah ke kauze kolegyně Petrákové.

 • Se souhlasem kolegyně Petrákové zveřejňuji „Sdělení o zastavení řízení“.

  Smazáno

  Je to důležitá zpráva, klíčové je sdělení, že se Hana Petráková (a tudíž ani jiní podobní) nedopouští porušení zákona o regulaci reklamy a ochraně spotřebitele tím, že nabízí a poskytuje psychoterapii.

  Problematické je zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že vyšlo najevo, že podnikatelka poskytuje psychoterapii u osob bez zdravotní problematiky a tudíž nepotřebuje registraci nestátního zdravotnického zařízení … Zní to dobře, ale je to myslím hodně tenký led.

  A dále: Můžeme překonávat psychologické problémy jedince a překážky rozvoje jeho osobnosti. Nikoli však s terapeutickým cílem či efektem. …
  Kromě toho, že je to dost „Hlava 22“ se zde prezentuje tradiční medicínský model dichotomie zdraví a nemoci. A léčby, která spočívá v tom, že po odstranění symptomů se nemocný vrátí k normě – ke zdraví.
  Ale současná psychoterapie staví na jiných paradigmatech. (zjednodušuji, ale:)
  Zdraví a nemoc vnímá v kontinuitě sebeuskutečňování člověka, v kontextu příběhu jeho potýkání se s vývojovými překážkami, existenciálními tématy, v hledání možností adaptace na nové podmínky, … Cílem je hlubší sebeuvědomění, uvolnění adaptivních mechanismů vedoucích k řešení či přijetí situace, sebe ...

  Jsem přesvědčen, že je důležité usilovat o udržení psychoterapie jako oboru, čili nedělit ji od počátku na "klinickou" a "jinou" (ale alespoň, že už tolik nemluvíme o legální a nelegální). A je přijatelné, že každá z aplikačních oblastí psychoterapie může mít specifické požadavky na vzdělání a podmínky poskytování terapie. Zejména tam, kde psychoterapie je hrazena z veřejných peněz. Ale jsem přesvědčen, že psychoterapeutická společnost by měla mít na zřeteli obor jako celek a prosazovat co nejvyšší míru společných standardů.
  I proto jak píše kolegyně Nováková 25 May: Souhlasím s kvalitativním uchopením psychoterapie (nadrezortně, nadoborově), protože současné východisko vychází z dob, kdy struktura trhu práce, pracovních pozic i povolání byla zcela jiná (člověk mohl mít jedno zaměstnání u stejného zaměstnavatele až do důchodu).

  Zdá se, že i v ČPS se hýbou ledy:
  http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=15

  K tomu, co píše PavelRoubal 6 June
  V zásadě se vším souhlasím, ale ...!
  Principem občanského sdružení je to, že nejvyšším orgánem je Valná hromada - shromáždění členů sdružení. Výbor je výkonným orgánem, který prosazuje usnesení Valné hromady. Občanské sdružení stojí na aktivitě členů, na tom, že formulují svoje postoje a pověřují výbor aby naplňoval jejich rozhodnutí. Čili současná debata, která probíhá ve výboru patří na půdu Valné hromady. Ale my už léta nevíme nic o tom, co si ČPS jako shromáždění členů vlastně přeje, jaké má názory, potřeby a cíle. Víme jen, že se nikdo z členů neozval když výbor zakormidloval ostře do zdravotnických vod a vypadalo to, že všechny nadbytečné hodí přes palubu. Nikdo nevyzval výbor aby se zastali kolegyně Petrákové a tím i jeho samého. Nikdo se neptá proč jsou akreditační požadavky na výcviky nastavené tak jak jsou. Už léta nikdo neptá kandidátů do výboru na to jaký program chtějí prosazovat. A dokonce mám pocit, že část členů remcá a necítí zodpovědnost za kroky výboru.

  A já bych se fakt necítil bezpečně kdyby mě zastupovala takováhle společnost.

  Milan Stiburek


 • Milí kolegové,

  k nejnovějšímu dění: v časopisu Psychoterapie 2012, 2) bylo publikováno několik nových textů, které stojí za přečtení.
  Velmi zestručněno:

  Za výbor píše Alena Paloušová a snažím se porozumět větě: „Výbor ČPS LS JEP zastává jednomyslně názor, že je nutné jít cestou vymezení kompetencí pro psychoterapeutické působení v jednotlivých aplikačních resortech …“
  Jestli tomu rozumím správně, výbor říká, že psychoterapie mimo zdravotnictví ano, ale mají si vymezit kompetence a (jak z dalšího plyne) sami být iniciativní.
  „Výbor … doporučuje a vyzývá ...“ ale nepíše nic o tom, jaká by v tomto procesu měla být jeho role.

  Dále se výbor ohrazuje proti tomu, že by měl jakoukoli zodpovědnost za potíže kolegyně Petrákové, protože výbor jen reagoval na obecný dotaz úřadu. Vskutku politováníhodné.

  Následuje text ve kterém Karel Koblic reaguje na článek Zbyňka Vybírala z předchozího čísla – „Není to jen příběh jedné psychoterapeutky“. Opravdu to stojí za přečtení, myslím i opakované.
  Dovolím si vytrhnout z kontextu a ocitovat „zlatý hřeb“, kteří jistě ocení zejména plátci příspěvků: „Pak ještě nesmyslné ztotožnění podpory aplikace psychoterapie ve všech resortech a oblastech (proklamace výboru ČPS) se závazkem podpory psychoterapeutů ve všech oborech …. Nevadí, že výbor ČPS psychoterapeutickou činnost kolegů „za hranicemi“ zdravotnictví ve skutečnosti nikdy nepodporoval (nebylo li touto podporou dlouholeté výborové mlčení) – potřebujeme – li očerňovat, stačí konstatovat, že ji náhle podporovat přestal.
  Přiznám se, že i já jsem ten truhlík, který 18 let platil příspěvky a to, že výbor nic nedělá považoval za takovou jeho vlastnost. Netušil jsem, že je to sofistikované vyjádření postoje.
  Já vím, že mi to Karel vytkne jako neférové zpochybňování legitimity, ale říkám si, že by přece jen nebylo špatné, kdyby ČPS měla nějaké ty stanovy a zápisy z Valných hromad.

  Text Karla Koblice "Mantinely poskytování psychoterapie" je na stránkách psychoterapeuti.cz
  http://psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=15

  Důležitý je poslední text, ve kterém profesoři Kratochvíl a Praško a docent Kožnar vyslovují souhlas se stanoviskem prof. Vybírala.... „Psychoterapie není jen „zdravotní službou“ podle zákona 327/2011 Sb., ale má významné aplikace i mimo oblst zdravotnictví. Hlásíme se ke Štrasburské deklaraci o psychoterapii z roku 1990, kterou zastává Evropská asociace pro psychoterapii.“ Připojuje se k nim i prof. Michal Miovský.

  Pokud nemáte možnost přečíst si text v psychoterapii, měl by být časem dostupný na nových stránkách www.iscp.cz


 • Vážení kolegové,
  pod debatách se Standou Kratochvílem a Honzou Kožnarem jsem napsal vlastní stanovisko do této debaty. Bohužel je zřejmě příliš dlouhé, proto sem vkládám jeho první část.

  Osobní stanovisko k mantinelům poskytování psychoterapie
  Když jsem si v časopisu Psychoterapie č.1/2012 přečetl článek „Je to jen případ jedné psychoterapeutky?“ od Zbyňka Vybírala, ještě jsem neměl potřebu se k tématu vyjadřovat. Připadalo mi, že se jedná o nedorozumění, které Výbor ČPS ČLK (dále jen „Výbor“) po upozornění, jaké důsledky mělo jeho stanovisko pro nesporně kvalifikovanou kolegyni psycholožku a psychoterapeutku, nějakým rozumným způsobem napraví.
  K napsání tohoto stanoviska mě přiměla až reakce Výboru na dotazy časopisu Psychoterapie a zvláště pak vyjádření předsedy Výboru K. Koblice, otištěné v Psychoterapii č.2/2012.
  Uvědomil jsem si, že nejde o žádné nedorozumění, ani o případ jedné psychoterapeutky, ale o zásadní spor mezi dvěma koncepcemi oboru psychoterapie a jejího uplatňování u nás.
  Výbor ČPS ČLK ve své většině zastává názor, který obhajuje jeho předseda PhDr. Koblic, totiž že „…je nezbytné, aby osoba vykonávající psychoterapii, byla zdravotnickým pracovníkem“. Menšina členů Výboru (prof. Kratochvíl, prof. Praško, doc.Kožnar) zastává stanovisko, že „psychoterapie není jen zdravotní službou, ale má významné aplikace i mimo oblast zdravotnictví“.
  Sám za sebe musím prohlásit, že je mi daleko bližší stanovisko druhé. Psychoterapii jsem vždy chápal ve shodě se Štrasburskou deklarací Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) jako samostatnou disciplínu, která se uplatňuje nejen ve zdravotnictví, ale i ve školství, sociálních službách, event. i jinde.
  Musím říci, že po přečtení textů v obou číslech Psychoterapie mě zaujaly tyto věci:
  Stanovisko Výboru ČPS ČLK, zaslané Krajskému výboru Ústeckého kraje, je zcela konkrétně a jednoznačně formulované a nepřipouští jiný výklad, než že zmíněná kolegyně psycholožka není oprávněna uplatňovat svou kvalifikaci mimo zdravotnické zařízení – přičemž její kvalifikaci nelze zpochybnit, protože samotnou změnou pracoviště přece žádný odborník svou kvalifikaci neztrácí.
  Oproti tomu odpověď na konkrétní dotazy členů redakce Psychoterapie je nekonkrétní, obecná a vágní, takové úřednické „ptydepe“. Považuji za paradoxní, když v dopise Krajskému výboru Ústeckého tvrdí Výbor ČPS ČLK, že „V rámci platné legislativy…“ (bez bližšího upřesnění o jaké zákonné ustanovení se stanovisko Výboru opírá), zatímco odpovědích na dotazy časopisu Psychoterapie tvrdí, že „Považuje za svůj prioritní úkol iniciovat a podporovat proces, na jehož konci by bylo vytvoření potřebných pravidel“. Výbor tedy přiznává, že proces vytvoření pravidel provádění psychoterapie v jednotlivých oblastech mimo zdravotnictví nebyl ani zahájen (jinak by nebylo potřebné jej iniciovat), ale na druhé straně tvrdí, že stávající zákonná pravidla (jaká?) uplatňování psychoterapie mimo zdravotnictví zakazují.
  Podle mého laického názoru, pokud v určité oblasti nejsou stanovena pravidla, pak se na ně nelze odvolávat a vyvozovat jakékoli právní důsledky – předpokládám, že „co není zakázáno, je dovoleno“, zatímco stanovisko Výboru ČPS ČLK jako by vycházelo z předpokladu, že „co není dovoleno, je zakázáno“.
  Výbor ČPS ČLK neuvádí přesně, které zákony by měly bránit výkonu psychoterapie mimo oblast zdravotnictví, ale pokud se odvolává na zákon č. 372/2011 „O poskytování zdravotních služeb“, tak ten mám jako lékař a ředitel psychiatrické léčebny dosti důkladně prostudovaný a proto vím, že se týká výhradně poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních a proto jej mimo oblast zdravotnictví nelze uplatňovat.
  Pokud má někdo jiný názor, má na to samozřejmě plné právo, ale jedná se pouze a jenom o tzv. „právní názor“, který nemá žádnou právní závaznost. Ostatně z debat mezi právníky, které jsem měl možnost sledovat, jsem pochopil, že na totéž znění zákona mají různí právníci odlišné názory a žádný z nich nemůže tvrdit, že ten jeho je ten jediný správný. Tím, kdo je u nás oprávněn rozhodovat o tom, který právní názor je ten správný, je jedině soudce – a to ještě většinou nikoli ten na okresní úrovni, ale v konečném důsledku až soudci Ústavního soudu či Nejvyššího správního soudu. Dokud Ti nezaujmou stanovisko a nevydají tzv. „judikát“ (pojem, který jsem ve zmíněných debatách právníků slyšel poměrně často), nelze oprávněně tvrdit, že naše zákony něco zakazují či naopak umožňují. A opravdu mi není známo, že by nějaký soud, který by řešil otázku oprávněnosti používání psychoterapie mimo zdravotnictví, u nás proběhl a toto stanovisko zaujal. Pokud se v tomto mýlím, rád se nechám poučit. A dokud takovýto soud neproběhne a jeho rozsudek nenabude právní moci, tak jakékoli tvrzení Výboru ČPTS o legálnosti či nelegálnosti provozování psychoterapie mimo oblast zdravotnictví není ničím více než zcela nezávazným „laickým právním názorem“ (předpokládám, že nikdo z členů Výboru nedisponuje titulem JUDr.), a i názor právníka není více než jeho „právním názorem“ o jehož opodstatněnosti či neopodstatněnosti může rozhodnout pouze a jedině soud.
 • A nyní následuje druhá, závěrečná část - pokud někdo z Vás bude mít sílu to dočíst.

  Kolegové psychoterapeuti, kteří pracují mimo oblast zdravotnictví, nejsou pracovníci ve zdravotnictví a neposkytují tudíž zdravotní služby, takže se na ně nevztahují žádná ustanovení zákona o poskytování zdravotních služeb – to je zase můj „laický právní názor“. A připadá mi zcela neobhajitelná představa, že psychoterapie je činnost, která je pouze a jenom zdravotní službou. Vždyť se uplatňuje ve školství, v sociálních službách a jinde, kde psychologové s psychoterapeutickou kvalifikací poskytují systematickou psychoterapii mnoha lidem, které nelze označit za duševně nemocné. Odpovídá tomu i rozdílná terminologie – ve zdravotnictví léčíme pacienty, mimo zdravotnictví jsou to klienti.
  Nerozumím tomu, proč většina členů Výboru ČPS ČLK hájí tezi, že mimo zdravotnictví nelze poskytovat psychoterapii. Komu tím prospívá? Určitě nikoli psychologům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří absolvovali náročné mnohaleté psychoterapeutické výcviky v akreditovaných výcvikových institutech a které získání kvalifikace v oboru psychoterapie stálo stovky hodin úsilí a nemalé finanční prostředky. Výbor ČPS ČLK by podle mě měl – v souladu se stanoviskem EAP – podporovat uplatňování kvalitní psychoterapie kvalifikovanými psychoterapeuty v co nejširším měřítku. A měl by se naopak velmi kriticky vyjadřovat k tomu, když se prohlašuje za psychoterapeuta někdo, kdo žádným výcvikem neprošel a jehož terapeutické metody jsou naprosto nevědecké a šarlatánské – a že je takových rádoby psychoterapeutů u nás víc než dost, stačí si projít internet (jak to mimochodem udělal právě Z.Vybíral ve své stati o etice v psychoterapii v Psychoterapii č.2/2012). Takové vyjádření Výboru bych uvítal a podpořil.
  V textu K.Koblice, který vnímám jako zbytečně útočný, nevěcný a argumentačně nepřesvědčivý, je věta, kterou jsem si četl opakovaně a stejně nejsem schopen jí porozumět: „Pak ještě přidat nesmyslné ztotožnění podpory aplikace psychoterapie ve všech rezortech a oblastech se závazkem podpory psychoterapeutů ve všech oborech“. Co je na tom nesmyslného? Opravdu nechápu, jak lze podporovat aplikaci psychoterapie ve všech rezortech a přitom nepodporovat ty, kdo ji v těchto rezortech provádějí, tedy jednotlivé psychoterapeuty. Znamená to tedy, že Výbor nepodporuje ty členy ČPS ČLK, kteří uplatňují svou psychoterapeutickou kvalifikaci v oblasti sociálních služeb, pedagogických služeb či jako OSVČ? V tom případě by ovšem měl svým členům, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, zcela jasně oznámit, že to, co ve své každodenní praxi provádějí, není - aspoň podle stanoviska Výboru ČPS ČLK – žádná psychoterapie. Pak ovšem nevidím důvod, proč by – jakožto psychoterapeuti, kteří podle stanoviska Výboru nejsou oprávněni provádět psychoterapii – měli nadále zůstávat členy organizace, která jejich kvalifikaci neuznává a jejich práci degraduje.
  Zajímalo by mě, kolik členů ČPS ČLK se ztotožňuje s názorem současného Výboru a kolik s ním – stejně jako já – nesouhlasí. V dnešní době elektronické komunikace není žádný problém zaslat všem členům ČPS ČLK, kteří mají e-mail (předpokládám, že je jich drtivá většina) jednoduchý dotaz „Souhlasíte se stanoviskem že: a) je nezbytné, aby osoba poskytující psychoterapii byla zdravotnickým pracovníkem; nebo b) psychoterapii může poskytovat kvalifikovaný psychoterapeut i mimo oblast zdravotnictví.“ Během krátké doby by se tak členové Výboru ČPS ČLK dozvěděli, jaké je převládající mínění členů – pokud je to ovšem zajímá.
  Já sám pracuji ve zdravotnictví, ale pokud Výbor ČPS ČLK bude i nadále zastávat stanovisko, že mimo oblast zdravotnictví nelze u nás legálně psychoterapii provádět, které podle mě výrazně škodí dalšímu rozvoji uplatňování psychoterapie u nás a je urážející pro všechny kvalifikované psychoterapeuty, kteří mimo zdravotnická zařízení pomocí svých dovedností pomáhají trpícím lidem způsobem, který podle mě nelze označit jinak než jako psychoterapie, pak zřejmě ukončím své členství.
  A předpokládám, že nebudu jediný.
  prim.MUDr. Petr Možný
  lektor výcvikového institutu KBT Odyssea
  člen Výboru České společnosti KBT
  ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži
 • Vážení kolegové,

  chceme vás informovat o otevření nových stránek.

  Informační server české psychoterapie - tento web jsme založili na podporu psychoterapie jako samostatné svébytné profese.

  http://www.iscp.cz/

  Těšíme se na vaši návštěvu.

  Milan Stiburek
 • Upozornění

  Pozvánka na vědeckou schůzi České psychoterapeutické společnosti

  Schůze se koná v pátek 19.10. od 10.00 hod. v Lékařském domě v Praze.

  Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

  pořádá

  vědeckou schůzi na téma  Výkon psychoterapie legální – nelegální  Datum: 19.10.2012

  Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2

  Garant: PhDr. Alena Paloušová, Malostranské nám.24, 118 00 Praha 1


  !!!!!!!!!

  Původně bylo omylem uvedeno, že schůze je od 9 hodin. Opravujeme, tato akce začíná v 10 hodin.
 • Děkuji panu Dr. Možnému. Zcela se ztotožňuju s tím co napsal.
  Milan Stiburek
 • Dobrý den.
  Vyjádření Dr. Možného je možné přečíst v celku také na webu časopisu Psychoterapie:
  http://psychoterapie.fss.muni.cz/view.php?cisloclanku=2012100501
  Jakub Černý
 • Program vědecké schůze

  Schůze se koná v pátek 19.10. od 10.00 hod. v Lékařském domě v Praze.

                                              

  Česká  psychoterapeutická  společnost  ČLS JEP
  pořádá
  vědeckou schůzi na téma
   
  Výkon psychoterapie legální – nelegální
   
  Datum: 19.10.2012
  Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2
  Garant: PhDr. Alena Paloušová, Malostranské nám.2 4, 118 00 Praha 1
   
  Program:
  10.00 – 11.45
  PhDr. Karel Koblic: Úvod do diskuse
  Doc.PhDr. Jana Kocourková:  Jak učit psychoterapii?
  JUDr. Jan Mach:  Právní problematika psychoterapie
  Doc. MUDr. Pavol Černák:  Inspirace ze Slovenska
  PhDr. Olga Marlinová:   Zkušenosti s finským psychoterapeutickým systémem

  11.45 – 12.15 přestávka

  12.15 – 14.00  Panelová diskuse

  Zajištění účastníci:  PhDr. M.Rokytová, mgr. A.Hájková, prof.MUDr J.Praško, doc.PhDr J.Růžička, MUDr. O.Pěč, PaeDr. J.Pilař

  Předpokládáme obměnu panelu v průběhu diskuse. Na místě bude možné se přihlásit .
  Prosíme o potvrzení Vaší účasti na info@psychoterapeuti.cz

  Zdroj:
  http://www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=52
 • Reakce na text Petra Možného:
  Petře, MOC děkuju, četla jsem to celé a doslova mne to hřálo. Naprosto přesně jsi vystihl to, co si taky myslím, ale co bych nedokázala tak pregnantně zformulovat. Díky. A pevně doufám, že budeš na diskusi v Lékařském domě. (I když v někde koutku vím, že tam asi nebudeš, máš to fakt daleko.) Markéta
 • Dobrý den, v úvodu chci poděkovat Milanovi Stiburkovi za otevření tohoto diskuzního prostoru. Jsem Veronika Čermáková - psycholožka, psychoterapeutka s atestací
  z klinické psychologie a funkční specializací pro psychoterapii. Mám ukončený výcvik SUR a ukončený výcvik v individuální sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, jsem supervizorkou Českého institutu pro supervizi. Pracuji na živnostenský list. Mnoho let jsem byla členkou ČPS, a beru zodpovědnost za fakt, že jsem byla členkou pasivní. Byla jsem v seznamu psychoterapeutů, občas jsem někomu ze členů výboru u kafe sdělila, že na stránkách ČPS nejsou žádné zápisy z jednání výboru a ptala se, jestli se ještě vůbec scházejí...Znala jsem stanovisko Karla Koblice, kterého si v mnohém ohledu vážím, když mi opakovaně říkal, že má respekt k mé odbornosti, ale že podle něho vykonávám „potulnou praxi“, smávala jsem se tomu, přišlo mi to něco jako Matěj Kopecký, který s loutkovým divadlem objíždí vesnice...Když jsem si asi před dvěma lety přečetla na stránkách ČPS, že coby nezdravotník (místem výkonu činnosti) nemohu být zařazena do seznamu psychoterapeutů, s vysvětlujícím dopisem a poděkováním za dosavadní činnost, jsem
  z ČPS vystoupila. Postupně ale začalo přituhovat, zjistila jsem, že kdysi vtipné označení „potulná praxe“ už tak vtipné není. A dočista mi zatrnulo, když kolegyně Hanka Petráková, kterou znám léta a jsem jí nablízku, obdržela nejdřív sankční dopis od ústeckého živnostenského odboru a hlavně když jsem si přečetla vyjádření Karla Koblice a Ondřeje Pěče, které odboru zaslali. S Hankou Petrákovou jsem prožívala téměř půl roku peripetií a také velkého existenčního znejištění a věřte mi, nepřála bych to nikomu z nás.
  Otevřela jsem si webové stránky ČPS a zamrazilo mě znovu. V zápise z poslední schůze výboru ze dne 4.9.2012 se píše: „Stanovy – dosud nemáme schválené Stanovy, je tedy nutné svolat valnou hromadu. Návrh je spojit setkání valné hromady s vědeckou schůzí, která se uskuteční 18.1.2013. Dr. Kubánek navrhne do příští schůze nové Stanovy. Etická komise projde etický kodex (požádá Koblic)“.
  Našla jsem si tedy na webu Stanovy České lékařské společnosti, které jsou závazné pro jednotlivé sekce, pokud sekce nemá schválené Stanovy vlastní, a dočetla jsem se, že sekce má povinnost svolat minimálně 1x za čtyři roky Shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem a které mj.“schvaluje základní směry činnosti“, „ schvaluje zprávu o činnosti“......

  Výbor sekce má podle Stanov ČLK (paragraf 7) na druhé straně „zejména tyto úkoly : připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními, svolává shromáždění členů, pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLS JEP o činnosti společnosti, vede dokumentaci své činnosti, zpracovává zprávu o činnosti….“

  Na stránkách České psychoterapeutické společnosti jsem ale nenašla jediný zápis z konání Shromáždění členů!!!!! Pouze v zápise ze schůze výboru z března 2010 se uvádí, že „návrhy výbor předloží členům k diskusi a ke schválení na valné hromadě v říjnu t.r.“ Dál už se ale nedozvídáme nic- zda vůbec valná hromada proběhla a příp. jak rozhodla ? Co to znamená? Nevím. Má tedy výbor ČPS svůj mandát podložený souhlasem svých členů? A mandát k čemu?

  Stanovy nevnímám pouze jako „úřednickou“ záležitost, ale jako nástroj, který upřesňuje kompetence a rozhodovací postupy organizace. (Sama jsem ve správní radě ČIS, kde je dle Stanov povinnost svolávat Valnou hromadu 1x ročně, vnímala členskou základnu opravdu jako orgán, který dává správní radě mandát k zaměření činnosti na další období a kterému jsme se coby správní rada zodpovídali). Za podobně „živý“ dokument považuji i Etický kodex, proto mě překvapuje, že doposud nebyla vůle jej schválit.

  Na schůzi v Lékařském domě padl také argument, že členstvo je pasivní a že se stejně nikdy nesejde usnášeníschopný počet členů ČPS. Když se dívám do Jednacího řádu ČPS, myslím, že to tak neprůchodné není. Že když výbor bude chtít, aby členové na Shromáždění členů hlasovali o tom, kam má výbor směřovat ve své činnosti v otázce „psychoterapie pouze ve zdravotnictví“, jistě alespoň 1/5 členů dorazí.

  ((1) Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat.(2) Není-li jednání orgánů uvedených v § 5, odst. 1, písm. a), odst. 2, písm. a) Stanov a v § 9, odst. a) a b) Stanov usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 10 minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/5 členů s právem hlasovat.)

  Napadá mě mnoho otázek –např. může setkání valného shromáždění 18.ledna 2013 (v současnosti asi 540 členů) ovlivnit směřování výboru ? Může tedy např. podpořit, aby se výbor nadále staral o „jednu psychoterapii“ a její chránění? Za koho tedy Karel Koblic a Ondřej Pěč mluvili ve vyjádření zaslaném živnostenskému odboru Ústí nad Labem, které tolik poškodilo kolegyni Petrákovou? Má výbor ČPS bez mandátu členů (nebo ho má ?) směrovat své počínání tak, že ohrozí velkou část svých členů (nezdravotníků), jejichž zájmy má zastupovat a chránit? Je možné se někam dovolávat? Pokud se výbor neopírá o většinové rozhodování svých členů, ani nejedná v souladu se Štrasburskou deklarací EAP, o co se opírá?
  Určitě je na druhou stranu zajímavé, že jsme si poněkud svébytného počínání výboru nevšimli! Že jsme (až do chvíle, kdy počínání výboru začalo některé z nás ohrožovat) přenechali rozhodování a práci pouze na výboru.... a ten také nepochybně za léta svého fungování vykonal spoustu dobré práce. (Použila jsem plurál, ale je možné, že někdo si toho všiml a reagoval, a já o tom jen nevím).

  Dr. Karel Koblic zakončoval svůj příspěvek na páteční schůzi v Lékařském domě parafrází výroku J.F. Kennedyho: „Neptejte se, co může ČPS udělat pro Vás, ptejte se, co Vy můžete udělat pro ČPS“. S tím nemohu souhlasit. Myslím, že členové ČPS mají podle Stanov právo žádat, aby ČPS, reprezentovaná voleným výborem, primárně pracovala v jejich zájmu schváleném na Shromáždění členů (to má rozhodovací pravomoci) a členové výboru mají jako výkonný a řídící orgán následně právo žádat své členy, aby jim pomáhali tyto zájmy naplňovat - např. v různých pracovních komisích a skupinách.
 • Vážení a milí,
  vkládám celý text vystoupení advokátky Mgr. Aleny Hájkové na vědecké schůzi ČPS v Lékařském domě dne 19. října 2012, protože si vážím času a energie, které věnovala svému bádání, stejně jako jejího zaměření a postoje – hledat a nabízet řešení v zájmu psychoterapie, jejich příjemců i poskytovatelů.
  Hana Petráková

  Dobrý den,
  dovolte mi, abych se představila. Jsem magistra Alena Hájková, jsem advokátka z Prahy. Cítím potřebu říct, že nezastupuji žádné důležité společnosti ani velká sdružení, jsem úplně obyčejná advokátka a běžně zastupuji obyčejné lidi v obyčejných věcech.

  Byla jsem oslovena, abych pohovořila k tématu aktuálního právního rámce výkonu psychoterapie v České republice. Musím říct, že to pro mne bylo první výraznější setkání s psychoterapií v životě vůbec.

  Moje bádání začalo zcela asi přirozeně tím, že jsem se snažila najít v zákonech platnou úpravu výkonu psychoterapie. Podobně, jak bylo řečeno již dopoledne, nenašla jsem žádnou zvláštní úpravu tohoto výkonu krom oblasti zdravotnictví, kde je to poměrně systematicky zpracováno. Na rozdíl od jiných, jsem však přesvědčená, že tento stav neznamená, že by výkon psychoterapie mimo resort zdravotnictví byl nemožný. Možná je tomu tak proto, že můj pohled na výkon psychoterapie není zatížen znalostí všech možných souvislostí a vztahů v oboru. Každopádně se moje další úvahy ubírají trošku jinou cestou a liší se od toho, co zde bylo prezentováno dopoledne.

  Když jsem nenašla žádnou zvláštní právní úpravu v zákonech, řekla jsem si, že tedy musí existovat nějaké principy, kterými se výkon psychoterapie musí řídit, protože je součástí právního řádu České republiky. Dospěla jsem k tomu, že je rozhodně podřízen ústavním principům. To znamená, že i pro něj platí, že „co není zákonem zakázáno, je dovoleno“. A vzhledem k tomu, že platná právní úprava nezakazuje výkon psychoterapie mimo oblast zdravotnictví - je dovolen.

  Hledala jsem dál, na základě čeho by bylo možné psychoterapii vykonávat mimo oblast zdravotnictví. Dospěla jsem k závěru, že nejvhodnějším v tomto směru (aby výkon psychoterapie nebyl zcela, řekla bych, neorganizovaně a mimo rámec veškerých pravidel právního řádu) - prakticky jediná možná volba pro psychoterapeuta nezdravotníka - je režim živnostenského zákona, tj. výkon psychoterapie v režimu živnosti. V tomto ohledu je trochu těžké zvolit v rámci jaké živnosti, protože jako zvláštní živnost to samozřejmě vymezeno není. Nabízí se, myslím, vázaná živnost „Psychologické poradenství a diagnostika“, do níž já teda osobně jako laik a člověk nezasvěcený myslím, že by psychoterapie mohla patřit, protože psychologické poradenství a psychoterapie mně osobně jako laikovi trochu splývají. Dále jsem přemýšlela o tom, co psychoterapeuti, kteří nejsou psychology. Pro ně bych řekla, že by mohla být určitá možnost v rámci živností volných.

  Myslím si, že důležitým rysem toho, že speciální právní úprava psychoterapie neexistuje, je, že to nelze vnímat jako tragédii. Možná! Úkolem práva jako systému, který ve společnosti nějakým způsobem upravuje vztahy je totiž podle mě (opírám přitom svůj názor o poznatky teorie tvorby práva), není smyslem upravit všechny vztahy, ale jen vztahy, které to vyžadují, potřebují, které potřebují úpravu proto, aby jejich negativní aspekty nedopadaly na společnost jako takovou, aby byla proti nim chráněna, a také třeba proto, aby byla určitá oblast vztahů nebo obor vymezen, aby pro ně byl vytvořen prostor a bylo jasné, že není možné ho potlačovat a zakazovat a podobně, že má ve společnosti své místo.

  Z tohoto pohledu mi připadá, že jestliže psychoterapie zatím obecně upravena není, nemělo by se dít nic zas tak strašného. Bohužel jenom do okamžiku, než se dostanete do kontaktu s úřady. Úřad, který je primárně podřízen principu opačnému než soukromo-právní subjekty, tj. „ co není zákonem dovoleno, nebo určeno, uloženo, je zakázáno“, si v situaci, kdy něco není zákonem upraveno, v podstatě neví rady. Pak jsou, bych řekla, dvě možnosti jak se zachová, buď začne na soukromo-právní subjekt uplatňovat princip, který je platný pro něj, to znamená, začne restriktivně vykládat zákonné normy a zakáže všechno, co v zákoně není uvedeno, nebo je druhá možnost, která je, řekla bych, demokratičtější, zamyslí se a řekne si, podívám se, jak se to dělá v praxi. A hledá ve skutečných vztazích model, podle nějž se příslušné zákonem neupravené vztahy skutečně řídí. V tomto okamžiku si myslím, že je velmi zásadní, jak se odborná veřejnost, popřípadě společnosti, které ji zastupují, vymezí vůči tomuto úřadu, protože to, co je v praxi, úřad vezme v potaz a vyjde z toho při své činnosti.

  Myslím si, že psychoterapie, jak já jsem ji poznala při svém bádání (v tuto chvíli uvádím, že se zabývám touto otázkou od jara, není to tedy otázka třech neděl nebo nějaké chvilky), mi připadá, že je obor, který je rostoucí, rozvíjející se, který má velký rozsah, šíři záběru. Myslím si, že je to právě i díky tomu, že je široká základna těch, kdo se tímto oborem zabývají. Že to poskytuje různé pohledy na psychoterapii jako takovou, poskytuje to široké spektrum názorů, které do psychoterapie vstupují a umožňují, aby byla utvářena v takové šíři, v jaké já mám pocit, že existuje.

  Myslím si, že je to jedině dobře. Pokud by byla psychoterapie omezena pouze na právní úpravu, která nyní existuje, bylo by to jí na škodu. Myslím si, že to ani není dost dobře možné, protože tento právní řád s psychoterapií jako takovou v době, kdy byl vytvářen, podle mě nepočítal, to znamená, není na ni připraven a neposkytuje jí prostor.
  Myslím si tedy, že v tomto okamžiku je velmi důležité, jak odborná veřejnost, tedy vy, stanovíte mantinely a nasměrujete psychoterapii, jak bude(te) vystupovat vůči veřejnosti.
  Je ale možné (a nasvědčuje tomu i obsah této vědecké schůze), že psychoterapie dospěla ve svém vývoji k bodu, kdy si vyslouží určitý „legislativní obraz“, protože už zasahuje do všeobecných společenských vztahů natolik, že je třeba ji nějak upravit.

  Myslím si, že v tomto okamžiku je lhostejno, jestli to bude zákon nebo novelizace stávajících předpisů nebo to bude jejich doplnění. Myslím si, že důležitý je obsah, který musíte určit vy jako odborná veřejnost. Proto je třeba, pokud o to budete stát, se aktivně podílet na vytvoření toho obsahu, protože, jak tady zaznělo i dopoledne, na Slovensku trvalo 14 let, než se podařilo prosadit to, aby vznikl nějaký zákon. To znamená, že vytvoření legislativního obrazu není jednoduché a není to krátkodobá záležitost. A mnohem dřív, si myslím, že je možné vytvořit určité standardy, které budou uznávané a dodržované, budou působit nejen vnitřně, to znamená na to, aby byla zajištěna odbornost a kvalita výkonu psychoterapie, ale i navenek, aby bylo zajištěno jednotné vystupování vůči úřadům a ostatní veřejnosti.

  Když bych měla shrnout výsledky svého bádání nad aktuálním právním rámcem výkonu psychoterapie v České republice – tak bych řekla, že aktuální právní rámec výkonu psychoterapie je široký a otevřený, i když ne bezbřehý, protože musí zůstat v rámci právního řádu České republiky. Je především na odborné veřejnosti, aby konkretizovala jeho obsah, a to asi prostřednictvím odborné diskuse širokého spektra jejích členů, stanovením standardů v rámci oboru, konkrétním jednáním vůči subjektům, stojícím vně oboru, no a nakonec možná i tou právní úpravou, která si ale, myslím, by měla být i oporou psychoterapie, neměla by být rozhodně prostředkem jen pro to, aby byla nějak omezena.

  Děkuji za pozornost.


 • Diskuse:

  Dotaz: Tady mě napadlo, takový ten rozpor mezi pojetím práva anglo-saského jako precedentním, jestli to říkám správně, a práva německého, taxativního. A já mám pocit, že jsme příliš ovlivněni tím německým prostředím a že to potřebujeme mít nalajnované, tak co Vy si o tom myslíte?

  Odpověď: Já si myslím, že to tak je, že jsme zvyklí, že všechno je upraveno v zákoně. Stejně jako já, když jsem začínala o tom tématu uvažovat, tak první co bylo, jsem šla do platné legislativy, a to je to, na co jsme zvyklí. Ale tady ta legislativa není a je potřeba asi nejdřív pro ni vytvořit podhoubí a pak teprve tu legislativu. Takže myslím si to samé a tady v tom případě se musíme odvážit a nějakou tu legislativu vytvořit.

  Dotaz: Co je dobrá stránka toho, že to není upravené?

  Odpověď: Já bych řekla, že dobrá stránka, je-li možné to tak vnímat je, že je možné s těmi úřady polemizovat. Nelze to brát tak, že úřad řekne, že já to dělám špatně a ono to tak opravdu je. Já myslím, že ve sporu, který by byl u soudu, já bych byla ten obhájce, který by tvrdil, že psychoterapie není nikde definována a tudíž nemůže úřad tvrdit, že já jsem porušila něco, když ji jako odborně vzdělaný člověk inzeruji.
 • Dobrý den, pečlivě jsem si přečetl celou diskuzi. O nutnosti vymezení psychoterapie, jako samostatné vědní disciplíny aplikované i mimo resort zdravotnictví, nemám pochyb. Jsem frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (dle C.Rogese). Co mi však není jasné: 1. je ČPS oprávněná udělovat akreditaci psychoterapeutickým výcvikům? Je k tomu oprávněná, i když nemá platné (schválené) stanovy?
  2. další oblast, která mi není zcela jasná je pregraduál terapeuta. V příspěvku kolegy Davida Ungera je výčet vysokoškolského vzdělání omezen na lékařské, psychologické, sociální, pedagogické vzdělání (stačí Bc.), chápu , že se nejspíš nejedná o taxativní výčet, ale kdo a za jakých podmínek určí, které vysokoškolské vzdělání je "dostačující" ? Jsou mezi námi magistři teologie, já např. licenciát (Bc.), (budoucí magistr) managementu, kde se zaměřuji na řízení lidských zdrojů a aplikaci péče o duševní zdraví zaměstnanců do součásti podnikové kultury, atd. Myslím, že jestli se má odborná veřejnost podílet na tvorbě legislativy psychoterapie mimo resort zdravotnictví, mělo by se diskutovat i o oblasti vzdělání psychoterapie a tím nemám na mysli pouze akreditaci výcviku. Bude stačit jakékoli vysokoškolské vzdělání? Bakalářské nebo magisterské úrovně? Pouze humanitní vzdělání?
  Myslím, že otázek, na které bychom měli vést diskuzi, je celá řada.
  Děkuji za příspěvky.
  Jiří Stuna
 • Milí kolegové,

  děkujeme za vaše příspěvky.

  Otevřeli jsme nové stránky

  iscp.cz

  Úplně vpravo na liště jsou blogy.
  Prosím diskutujte zde. Pokusíme se přenést alespoň nejdůležitější příspěvky na tyto stránky.
  Své další příspěvky prosím vkládejte na iscp.cz
  Je to důležíté proto, aby se diskuse nerozpadla a udržela se její kontinuita.
  Díky. Milan Stiburek

Jak se dnes daří?

Pokud se chcete připojit, klikněte na některé tlačítko.

V této Diskusi